Eduardas Rozentalis - The Correct Exchange in the Endgame

The Correct Exchange in the Endgame

Price: 19 euro, £15, $22